چت دختر پسر  

پسر: عزیزم مادرم صدام می کنه برم ببینم چی کار داره
دختر: باشه سلام برسون
پسر: چشم
دختر: زود میای؟ 
پسر: آره داره داد میزنه فکر کنم واجب باشه 
دختر: نگران شدم یعنی چی شده؟
پسر: بزار برم نگاه کنم بیام بهت بگم 
دختر: باشه می خوای بیام اونجا؟
پسر: نه بیای که مادرم جرم میذاره
دختر: چه طرز حرف زدنه؟
پسر: عزیزم مادرم داره جیغ میزنه
دختر: بهونه مادرتُ نگیر وقتی بد دهنی می کنی 
پسر: فکر کنم خونمون آتیش گرفته دود تو اتاق پر شده 
دختر: می خوای زنگ بزنم به آت

ادامه مطلب  

چت دختر پسر  

پسر: عزیزم مادرم صدام می کنه برم ببینم چی کار داره
دختر: باشه سلام برسون
پسر: چشم
دختر: زود میای؟ 
پسر: آره داره داد میزنه فکر کنم واجب باشه 
دختر: نگران شدم یعنی چی شده؟
پسر: بزار برم نگاه کنم بیام بهت بگم 
دختر: باشه می خوای بیام اونجا؟
پسر: نه بیای که مادرم جرم میذاره
دختر: چه طرز حرف زدنه؟
پسر: عزیزم مادرم داره جیغ میزنه
دختر: بهونه مادرتُ نگیر وقتی بد دهنی می کنی 
پسر: فکر کنم خونمون آتیش گرفته دود تو اتاق پر شده 
دختر: می خوای زنگ بزنم به آت

ادامه مطلب  

چت دختر پسر  

پسر: عزیزم مادرم صدام می کنه برم ببینم چی کار داره
دختر: باشه سلام برسون
پسر: چشم
دختر: زود میای؟ 
پسر: آره داره داد میزنه فکر کنم واجب باشه 
دختر: نگران شدم یعنی چی شده؟
پسر: بزار برم نگاه کنم بیام بهت بگم 
دختر: باشه می خوای بیام اونجا؟
پسر: نه بیای که مادرم جرم میذاره
دختر: چه طرز حرف زدنه؟
پسر: عزیزم مادرم داره جیغ میزنه
دختر: بهونه مادرتُ نگیر وقتی بد دهنی می کنی 
پسر: فکر کنم خونمون آتیش گرفته دود تو اتاق پر شده 
دختر: می خوای زنگ بزنم به آت

ادامه مطلب  

چت دختر پسر  

پسر: عزیزم مادرم صدام می کنه برم ببینم چی کار داره
دختر: باشه سلام برسون
پسر: چشم
دختر: زود میای؟ 
پسر: آره داره داد میزنه فکر کنم واجب باشه 
دختر: نگران شدم یعنی چی شده؟
پسر: بزار برم نگاه کنم بیام بهت بگم 
دختر: باشه می خوای بیام اونجا؟
پسر: نه بیای که مادرم جرم میذاره
دختر: چه طرز حرف زدنه؟
پسر: عزیزم مادرم داره جیغ میزنه
دختر: بهونه مادرتُ نگیر وقتی بد دهنی می کنی 
پسر: فکر کنم خونمون آتیش گرفته دود تو اتاق پر شده 
دختر: می خوای زنگ بزنم به آت

ادامه مطلب  

چت دختر پسر  

پسر: عزیزم مادرم صدام می کنه برم ببینم چی کار داره
دختر: باشه سلام برسون
پسر: چشم
دختر: زود میای؟ 
پسر: آره داره داد میزنه فکر کنم واجب باشه 
دختر: نگران شدم یعنی چی شده؟
پسر: بزار برم نگاه کنم بیام بهت بگم 
دختر: باشه می خوای بیام اونجا؟
پسر: نه بیای که مادرم جرم میذاره
دختر: چه طرز حرف زدنه؟
پسر: عزیزم مادرم داره جیغ میزنه
دختر: بهونه مادرتُ نگیر وقتی بد دهنی می کنی 
پسر: فکر کنم خونمون آتیش گرفته دود تو اتاق پر شده 
دختر: می خوای زنگ بزنم به آت

ادامه مطلب  

چت دختر پسر  

پسر: عزیزم مادرم صدام می کنه برم ببینم چی کار داره
دختر: باشه سلام برسون
پسر: چشم
دختر: زود میای؟ 
پسر: آره داره داد میزنه فکر کنم واجب باشه 
دختر: نگران شدم یعنی چی شده؟
پسر: بزار برم نگاه کنم بیام بهت بگم 
دختر: باشه می خوای بیام اونجا؟
پسر: نه بیای که مادرم جرم میذاره
دختر: چه طرز حرف زدنه؟
پسر: عزیزم مادرم داره جیغ میزنه
دختر: بهونه مادرتُ نگیر وقتی بد دهنی می کنی 
پسر: فکر کنم خونمون آتیش گرفته دود تو اتاق پر شده 
دختر: می خوای زنگ بزنم به آت

ادامه مطلب  

چت دختر پسر  

پسر: عزیزم مادرم صدام می کنه برم ببینم چی کار داره
دختر: باشه سلام برسون
پسر: چشم
دختر: زود میای؟ 
پسر: آره داره داد میزنه فکر کنم واجب باشه 
دختر: نگران شدم یعنی چی شده؟
پسر: بزار برم نگاه کنم بیام بهت بگم 
دختر: باشه می خوای بیام اونجا؟
پسر: نه بیای که مادرم جرم میذاره
دختر: چه طرز حرف زدنه؟
پسر: عزیزم مادرم داره جیغ میزنه
دختر: بهونه مادرتُ نگیر وقتی بد دهنی می کنی 
پسر: فکر کنم خونمون آتیش گرفته دود تو اتاق پر شده 
دختر: می خوای زنگ بزنم به آت

ادامه مطلب  

چت دختر پسر  

پسر: عزیزم مادرم صدام می کنه برم ببینم چی کار داره
دختر: باشه سلام برسون
پسر: چشم
دختر: زود میای؟ 
پسر: آره داره داد میزنه فکر کنم واجب باشه 
دختر: نگران شدم یعنی چی شده؟
پسر: بزار برم نگاه کنم بیام بهت بگم 
دختر: باشه می خوای بیام اونجا؟
پسر: نه بیای که مادرم جرم میذاره
دختر: چه طرز حرف زدنه؟
پسر: عزیزم مادرم داره جیغ میزنه
دختر: بهونه مادرتُ نگیر وقتی بد دهنی می کنی 
پسر: فکر کنم خونمون آتیش گرفته دود تو اتاق پر شده 
دختر: می خوای زنگ بزنم به آت

ادامه مطلب  

دلتنگ نامه  

من هی از این سالن رد میشوم و دلم غنج می رود برای کفش های سفیدی که جلوی اتاق هاست
برای کفش های فوتسال
برای دختر های رنگارنگی که می بینم
برای انهایی که چپ و راست میان میگن فلان چیز وارده؟
برای دختر های مو فرفری 
دختر هایی با مو های همیشه سشوار شده
دختر های چاق
دختر های خوش هیکل و گاها لاغر مثل من
از همین الان دلم تنگ میشود برای دختر هایی که کتاب عضو جدایی ناپذیر از زندگیشان است
برای مشروطی های10ترمه نیز هم
حتی برای سرویس بهداشتی شماره۳و حمام۱ هم د

ادامه مطلب  

دلتنگ نامه  

من هی از این سالن رد میشوم و دلم غنج می رود برای کفش های سفیدی که جلوی اتاق هاست
برای کفش های فوتسال
برای دختر های رنگارنگی که می بینم
برای انهایی که چپ و راست میان میگن فلان چیز وارده؟
برای دختر های مو فرفری 
دختر هایی با مو های همیشه سشوار شده
دختر های چاق
دختر های خوش هیکل و گاها لاغر مثل من
از همین الان دلم تنگ میشود برای دختر هایی که کتاب عضو جدایی ناپذیر از زندگیشان است
برای مشروطی های10ترمه نیز هم
حتی برای سرویس بهداشتی شماره۳و حمام۱ هم د

ادامه مطلب  

دلتنگ نامه  

من هی از این سالن رد میشوم و دلم غنج می رود برای کفش های سفیدی که جلوی اتاق هاست
برای کفش های فوتسال
برای دختر های رنگارنگی که می بینم
برای انهایی که چپ و راست میان میگن فلان چیز وارده؟
برای دختر های مو فرفری 
دختر هایی با مو های همیشه سشوار شده
دختر های چاق
دختر های خوش هیکل و گاها لاغر مثل من
از همین الان دلم تنگ میشود برای دختر هایی که کتاب عضو جدایی ناپذیر از زندگیشان است
برای مشروطی های10ترمه نیز هم
حتی برای سرویس بهداشتی شماره۳و حمام۱ هم د

ادامه مطلب  

دلتنگ نامه  

من هی از این سالن رد میشوم و دلم غنج می رود برای کفش های سفیدی که جلوی اتاق هاست
برای کفش های فوتسال
برای دختر های رنگارنگی که می بینم
برای انهایی که چپ و راست میان میگن فلان چیز وارده؟
برای دختر های مو فرفری 
دختر هایی با مو های همیشه سشوار شده
دختر های چاق
دختر های خوش هیکل و گاها لاغر مثل من
از همین الان دلم تنگ میشود برای دختر هایی که کتاب عضو جدایی ناپذیر از زندگیشان است
برای مشروطی های10ترمه نیز هم
حتی برای سرویس بهداشتی شماره۳و حمام۱ هم د

ادامه مطلب  

دلتنگ نامه  

من هی از این سالن رد میشوم و دلم غنج می رود برای کفش های سفیدی که جلوی اتاق هاست
برای کفش های فوتسال
برای دختر های رنگارنگی که می بینم
برای انهایی که چپ و راست میان میگن فلان چیز وارده؟
برای دختر های مو فرفری 
دختر هایی با مو های همیشه سشوار شده
دختر های چاق
دختر های خوش هیکل و گاها لاغر مثل من
از همین الان دلم تنگ میشود برای دختر هایی که کتاب عضو جدایی ناپذیر از زندگیشان است
برای مشروطی های10ترمه نیز هم
حتی برای سرویس بهداشتی شماره۳و حمام۱ هم د

ادامه مطلب  

دلتنگ نامه  

من هی از این سالن رد میشوم و دلم غنج می رود برای کفش های سفیدی که جلوی اتاق هاست
برای کفش های فوتسال
برای دختر های رنگارنگی که می بینم
برای انهایی که چپ و راست میان میگن فلان چیز وارده؟
برای دختر های مو فرفری 
دختر هایی با مو های همیشه سشوار شده
دختر های چاق
دختر های خوش هیکل و گاها لاغر مثل من
از همین الان دلم تنگ میشود برای دختر هایی که کتاب عضو جدایی ناپذیر از زندگیشان است
برای مشروطی های10ترمه نیز هم
حتی برای سرویس بهداشتی شماره۳و حمام۱ هم د

ادامه مطلب  

دلتنگ نامه  

من هی از این سالن رد میشوم و دلم غنج می رود برای کفش های سفیدی که جلوی اتاق هاست
برای کفش های فوتسال
برای دختر های رنگارنگی که می بینم
برای انهایی که چپ و راست میان میگن فلان چیز وارده؟
برای دختر های مو فرفری 
دختر هایی با مو های همیشه سشوار شده
دختر های چاق
دختر های خوش هیکل و گاها لاغر مثل من
از همین الان دلم تنگ میشود برای دختر هایی که کتاب عضو جدایی ناپذیر از زندگیشان است
برای مشروطی های10ترمه نیز هم
حتی برای سرویس بهداشتی شماره۳و حمام۱ هم د

ادامه مطلب  

دلتنگ نامه  

من هی از این سالن رد میشوم و دلم غنج می رود برای کفش های سفیدی که جلوی اتاق هاست
برای کفش های فوتسال
برای دختر های رنگارنگی که می بینم
برای انهایی که چپ و راست میان میگن فلان چیز وارده؟
برای دختر های مو فرفری 
دختر هایی با مو های همیشه سشوار شده
دختر های چاق
دختر های خوش هیکل و گاها لاغر مثل من
از همین الان دلم تنگ میشود برای دختر هایی که کتاب عضو جدایی ناپذیر از زندگیشان است
برای مشروطی های10ترمه نیز هم
حتی برای سرویس بهداشتی شماره۳و حمام۱ هم د

ادامه مطلب  

دلتنگ نامه  

من هی از این سالن رد میشوم و دلم غنج می رود برای کفش های سفیدی که جلوی اتاق هاست
برای کفش های فوتسال
برای دختر های رنگارنگی که می بینم
برای انهایی که چپ و راست میان میگن فلان چیز وارده؟
برای دختر های مو فرفری 
دختر هایی با مو های همیشه سشوار شده
دختر های چاق
دختر های خوش هیکل و گاها لاغر مثل من
از همین الان دلم تنگ میشود برای دختر هایی که کتاب عضو جدایی ناپذیر از زندگیشان است
برای مشروطی های10ترمه نیز هم
حتی برای سرویس بهداشتی شماره۳و حمام۱ هم د

ادامه مطلب  

داستان کوتاه دختر خیانت کار قسمت اول  

دختر: عشقم
پسر: جونم
دختر: خیلی دوستت دارما !
پسر: منم دوستت دارم 
دختر: من خیلی خیلی دوستت دارم!
پسر: خب منم خیلی دوستت دارم
دختر: میگم عشقم؟
پسر: جونم بوگو
دختر: میتونی ی شارژ بفرستی برام الان جاییم نمیتونم بگیرم
پسر: به یه شرط یه سوال میپرسم راسشو بگی
دختر: باشه قبول
پسر: شارژ تو جیبیم دارم وارد کن 
دختر: بگو بنویسم بعد ک قطع کردیم واردش میکنم
پسر: باش وارد کن ×141×6630...#
دختر: مرسی اقایی جبران میکنم. حالا بپرس سوالتو
پسر: تو علی رو میشناسی
دختر: بای

ادامه مطلب  

داستان کوتاه دختر خیانت کار قسمت اول  

دختر: عشقم
پسر: جونم
دختر: خیلی دوستت دارما !
پسر: منم دوستت دارم 
دختر: من خیلی خیلی دوستت دارم!
پسر: خب منم خیلی دوستت دارم
دختر: میگم عشقم؟
پسر: جونم بوگو
دختر: میتونی ی شارژ بفرستی برام الان جاییم نمیتونم بگیرم
پسر: به یه شرط یه سوال میپرسم راسشو بگی
دختر: باشه قبول
پسر: شارژ تو جیبیم دارم وارد کن 
دختر: بگو بنویسم بعد ک قطع کردیم واردش میکنم
پسر: باش وارد کن ×141×6630...#
دختر: مرسی اقایی جبران میکنم. حالا بپرس سوالتو
پسر: تو علی رو میشناسی
دختر: بای

ادامه مطلب  

داستان کوتاه دختر خیانت کار قسمت اول  

دختر: عشقم
پسر: جونم
دختر: خیلی دوستت دارما !
پسر: منم دوستت دارم 
دختر: من خیلی خیلی دوستت دارم!
پسر: خب منم خیلی دوستت دارم
دختر: میگم عشقم؟
پسر: جونم بوگو
دختر: میتونی ی شارژ بفرستی برام الان جاییم نمیتونم بگیرم
پسر: به یه شرط یه سوال میپرسم راسشو بگی
دختر: باشه قبول
پسر: شارژ تو جیبیم دارم وارد کن 
دختر: بگو بنویسم بعد ک قطع کردیم واردش میکنم
پسر: باش وارد کن ×141×6630...#
دختر: مرسی اقایی جبران میکنم. حالا بپرس سوالتو
پسر: تو علی رو میشناسی
دختر: بای

ادامه مطلب  

داستان کوتاه دختر خیانت کار قسمت اول  

دختر: عشقم
پسر: جونم
دختر: خیلی دوستت دارما !
پسر: منم دوستت دارم 
دختر: من خیلی خیلی دوستت دارم!
پسر: خب منم خیلی دوستت دارم
دختر: میگم عشقم؟
پسر: جونم بوگو
دختر: میتونی ی شارژ بفرستی برام الان جاییم نمیتونم بگیرم
پسر: به یه شرط یه سوال میپرسم راسشو بگی
دختر: باشه قبول
پسر: شارژ تو جیبیم دارم وارد کن 
دختر: بگو بنویسم بعد ک قطع کردیم واردش میکنم
پسر: باش وارد کن ×141×6630...#
دختر: مرسی اقایی جبران میکنم. حالا بپرس سوالتو
پسر: تو علی رو میشناسی
دختر: بای

ادامه مطلب  

داستان کوتاه دختر خیانت کار قسمت اول  

دختر: عشقم
پسر: جونم
دختر: خیلی دوستت دارما !
پسر: منم دوستت دارم 
دختر: من خیلی خیلی دوستت دارم!
پسر: خب منم خیلی دوستت دارم
دختر: میگم عشقم؟
پسر: جونم بوگو
دختر: میتونی ی شارژ بفرستی برام الان جاییم نمیتونم بگیرم
پسر: به یه شرط یه سوال میپرسم راسشو بگی
دختر: باشه قبول
پسر: شارژ تو جیبیم دارم وارد کن 
دختر: بگو بنویسم بعد ک قطع کردیم واردش میکنم
پسر: باش وارد کن ×141×6630...#
دختر: مرسی اقایی جبران میکنم. حالا بپرس سوالتو
پسر: تو علی رو میشناسی
دختر: بای

ادامه مطلب  

داستان کوتاه دختر خیانت کار قسمت اول  

دختر: عشقم
پسر: جونم
دختر: خیلی دوستت دارما !
پسر: منم دوستت دارم 
دختر: من خیلی خیلی دوستت دارم!
پسر: خب منم خیلی دوستت دارم
دختر: میگم عشقم؟
پسر: جونم بوگو
دختر: میتونی ی شارژ بفرستی برام الان جاییم نمیتونم بگیرم
پسر: به یه شرط یه سوال میپرسم راسشو بگی
دختر: باشه قبول
پسر: شارژ تو جیبیم دارم وارد کن 
دختر: بگو بنویسم بعد ک قطع کردیم واردش میکنم
پسر: باش وارد کن ×141×6630...#
دختر: مرسی اقایی جبران میکنم. حالا بپرس سوالتو
پسر: تو علی رو میشناسی
دختر: بای

ادامه مطلب  

داستان کوتاه دختر خیانت کار قسمت اول  

دختر: عشقم
پسر: جونم
دختر: خیلی دوستت دارما !
پسر: منم دوستت دارم 
دختر: من خیلی خیلی دوستت دارم!
پسر: خب منم خیلی دوستت دارم
دختر: میگم عشقم؟
پسر: جونم بوگو
دختر: میتونی ی شارژ بفرستی برام الان جاییم نمیتونم بگیرم
پسر: به یه شرط یه سوال میپرسم راسشو بگی
دختر: باشه قبول
پسر: شارژ تو جیبیم دارم وارد کن 
دختر: بگو بنویسم بعد ک قطع کردیم واردش میکنم
پسر: باش وارد کن ×141×6630...#
دختر: مرسی اقایی جبران میکنم. حالا بپرس سوالتو
پسر: تو علی رو میشناسی
دختر: بای

ادامه مطلب  

داستان کوتاه دختر خیانت کار قسمت اول  

دختر: عشقم
پسر: جونم
دختر: خیلی دوستت دارما !
پسر: منم دوستت دارم 
دختر: من خیلی خیلی دوستت دارم!
پسر: خب منم خیلی دوستت دارم
دختر: میگم عشقم؟
پسر: جونم بوگو
دختر: میتونی ی شارژ بفرستی برام الان جاییم نمیتونم بگیرم
پسر: به یه شرط یه سوال میپرسم راسشو بگی
دختر: باشه قبول
پسر: شارژ تو جیبیم دارم وارد کن 
دختر: بگو بنویسم بعد ک قطع کردیم واردش میکنم
پسر: باش وارد کن ×141×6630...#
دختر: مرسی اقایی جبران میکنم. حالا بپرس سوالتو
پسر: تو علی رو میشناسی
دختر: بای

ادامه مطلب  

آرزوهای یک دختر  

از بچگی تا الان هیچوقت نشد اونطور که دوست داشتم مثل یه دختر زندگی کنم ، وقتی هم که داشتم سعی میکردم اطرافیانم بدجور زمینم زدن. از بچگی تا الان روزهای خوبی رو تجربه نکردم. آدم هایی که فکر میکردم خوبن بد ازآب دراومدن و این خیلی منو عوض کرد. وقتی رویاها و آرزوهای کودکانه یه دختر نابود میشه چی از اون باقی میمونه؟. وقتی یه دختر همه ی زندگی آیندش رو بخاطر یه نفر کنار میذاره ، وقتی با همه ی نبودن ها و محدودیت های رابطشون میسازه اون دختر دیگه تو زندگیش

ادامه مطلب  

یه داستان واقعی ههه  

ﻗﺎﺿ ﺣﻢ ﺭﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺮﺩ : ﺍﻋﺪﺍﻡ !!!! ﺣﻀﺎﺭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﺮﺩﻥ! ﺍﻣﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﻪ ﺳﺮﺗﺎ ﺎ ﺮ ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﻭ ﻟﺮﺯ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻧﻤﺘﻮﻧﺴﺖ ﺣﺮﻓ ﺑﺰﻧﻪ ﻭ ﺣﺘ ﺻﺪﺍ ﺩﺮﺍﻧﻢ ﻧﻤﺸﻨﺪ! ﺩﺧﺘﺮ ﺭﻭ ﺩﺳﺘﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺩﻥ ! ﺩﺍﺷﺖ ﺮﻪ...... ﻣﺮﺩ! ﻧﻤﺨﻮﺍﺳﺖ ﻪ ﺷﻮﻫﺮﺷﻮ ﺑﺸﻪ ﺍﻣﺎ ... ﻫﺮ ﺷﺐ ﺎﺑﻮﺱ ﻣﺪﺪ ﺗﺎ ﺍﻨﻪ ... ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺑﻨﺪ: ﺑﺎ ﺑﺮﻭﻥ ! ﻭﻗﺘﺸﻪ ! ﺗﺮﺳ ﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﻭ ﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺎﻫﺎﺷﻮ ﻗﻔﻞ ﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ! ﺟﺎﺋ ﺭﻭ ﻧﻤﺪﺪ ! ﺍﻓﺎﺭﺵ ﺮ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ

ادامه مطلب  

یه داستان واقعی ههه  

ﻗﺎﺿ ﺣﻢ ﺭﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺮﺩ : ﺍﻋﺪﺍﻡ !!!! ﺣﻀﺎﺭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﺮﺩﻥ! ﺍﻣﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﻪ ﺳﺮﺗﺎ ﺎ ﺮ ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﻭ ﻟﺮﺯ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻧﻤﺘﻮﻧﺴﺖ ﺣﺮﻓ ﺑﺰﻧﻪ ﻭ ﺣﺘ ﺻﺪﺍ ﺩﺮﺍﻧﻢ ﻧﻤﺸﻨﺪ! ﺩﺧﺘﺮ ﺭﻭ ﺩﺳﺘﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺩﻥ ! ﺩﺍﺷﺖ ﺮﻪ...... ﻣﺮﺩ! ﻧﻤﺨﻮﺍﺳﺖ ﻪ ﺷﻮﻫﺮﺷﻮ ﺑﺸﻪ ﺍﻣﺎ ... ﻫﺮ ﺷﺐ ﺎﺑﻮﺱ ﻣﺪﺪ ﺗﺎ ﺍﻨﻪ ... ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺑﻨﺪ: ﺑﺎ ﺑﺮﻭﻥ ! ﻭﻗﺘﺸﻪ ! ﺗﺮﺳ ﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﻭ ﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺎﻫﺎﺷﻮ ﻗﻔﻞ ﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ! ﺟﺎﺋ ﺭﻭ ﻧﻤﺪﺪ ! ﺍﻓﺎﺭﺵ ﺮ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ

ادامه مطلب  

طولانی بودن دوران عقد  

دوران عقد طولانی چه تاثیر سوئی می تواند در زندگی مشترک داشته باشد؟
روی چند مسئله اثر نامناسب دارد :
1 - احساس دختر که با انتظار طولانی رنج روحی پیدا می کند
2 - فرصت دادن به دخالت و شکایت دیگران و رنج تو و دختر از این تذکرهای مکرر
3 - عدم بهره مندی و تامین جنسی و عاطفی در اختیار بخاطر ملاحظات رفت و آمد
4 - بروز برخوردهایی بین دختر با تو و فاصله گیری احتمالی تو از دختر برای درامان ماندن از گلایه های وی و خانواده اش یا شرم مربوط به آن
5 - نگرانی خانواده ا

ادامه مطلب  

قیافه ی خدا  

یه خانواده ی سه نفری بودن یه دختر کوچولو بود با مادر و پدرش بعد از یه مدتی خدا یه داداش کوچولوی خوشگل به دختر کوچولوی ما میده بعد از چند روز که از تولد نوزاد گذشت . دختر کوچولو هی به مامان و باباش اصرار می کنه که اونو با داداش کوچولوش تنها بذارن. اما مامان و باباش می ترسیدن که دختر کوچولوشون حسودی کنه و یه بلایی سر داداش کوچولوش بیاره. اصرارهای دختر کوچولو اونقدر زیاد شد که پدر و مادرش تصمیم گرفتن اینکارو بکنن اما در پشت ِ در اتاق مواظبش باشن. د

ادامه مطلب  

عکس دختر و پسر عاشقانه شیک در سال 2017  

عکس دختر و پسر عاشقانه شیک در سال 2017عکس دختر و پسر
جدید ترین و زیبا ترین عکس دختر و پسر عاشقانه در سال 2017

جدید ترین و زیبا ترین عکس دختر و پسر عاشقانه در سال 2017

جدید ترین و زیبا ترین عکس دختر و پسر عاشقانه در سال 2017

جدید ترین و زیبا ترین عکس دختر و پسر عاشقانه در سال 2017

جدید ترین و زیبا ترین عکس دختر و پسر عاشقانه در سال 2017

جدید ترین و زیبا ترین عکس دختر و پسر عاشقانه در سال 2017

جدید ترین و زیبا ترین عکس دختر و پسر عاشقانه در سال 2017

جدید ترین

ادامه مطلب  

عکس دختر و پسر عاشقانه شیک در سال 2017  

عکس دختر و پسر عاشقانه شیک در سال 2017عکس دختر و پسر
جدید ترین و زیبا ترین عکس دختر و پسر عاشقانه در سال 2017

جدید ترین و زیبا ترین عکس دختر و پسر عاشقانه در سال 2017

جدید ترین و زیبا ترین عکس دختر و پسر عاشقانه در سال 2017

جدید ترین و زیبا ترین عکس دختر و پسر عاشقانه در سال 2017

جدید ترین و زیبا ترین عکس دختر و پسر عاشقانه در سال 2017

جدید ترین و زیبا ترین عکس دختر و پسر عاشقانه در سال 2017

جدید ترین و زیبا ترین عکس دختر و پسر عاشقانه در سال 2017

جدید ترین

ادامه مطلب  

عکس دختر و پسر عاشقانه شیک در سال 2017  

عکس دختر و پسر عاشقانه شیک در سال 2017عکس دختر و پسر
جدید ترین و زیبا ترین عکس دختر و پسر عاشقانه در سال 2017

جدید ترین و زیبا ترین عکس دختر و پسر عاشقانه در سال 2017

جدید ترین و زیبا ترین عکس دختر و پسر عاشقانه در سال 2017

جدید ترین و زیبا ترین عکس دختر و پسر عاشقانه در سال 2017

جدید ترین و زیبا ترین عکس دختر و پسر عاشقانه در سال 2017

جدید ترین و زیبا ترین عکس دختر و پسر عاشقانه در سال 2017

جدید ترین و زیبا ترین عکس دختر و پسر عاشقانه در سال 2017

جدید ترین

ادامه مطلب  

عکس دختر و پسر عاشقانه شیک در سال 2017  

عکس دختر و پسر عاشقانه شیک در سال 2017عکس دختر و پسر
جدید ترین و زیبا ترین عکس دختر و پسر عاشقانه در سال 2017

جدید ترین و زیبا ترین عکس دختر و پسر عاشقانه در سال 2017

جدید ترین و زیبا ترین عکس دختر و پسر عاشقانه در سال 2017

جدید ترین و زیبا ترین عکس دختر و پسر عاشقانه در سال 2017

جدید ترین و زیبا ترین عکس دختر و پسر عاشقانه در سال 2017

جدید ترین و زیبا ترین عکس دختر و پسر عاشقانه در سال 2017

جدید ترین و زیبا ترین عکس دختر و پسر عاشقانه در سال 2017

جدید ترین

ادامه مطلب  

عکس دختر و پسر عاشقانه شیک در سال 2017  

عکس دختر و پسر عاشقانه شیک در سال 2017عکس دختر و پسر
جدید ترین و زیبا ترین عکس دختر و پسر عاشقانه در سال 2017

جدید ترین و زیبا ترین عکس دختر و پسر عاشقانه در سال 2017

جدید ترین و زیبا ترین عکس دختر و پسر عاشقانه در سال 2017

جدید ترین و زیبا ترین عکس دختر و پسر عاشقانه در سال 2017

جدید ترین و زیبا ترین عکس دختر و پسر عاشقانه در سال 2017

جدید ترین و زیبا ترین عکس دختر و پسر عاشقانه در سال 2017

جدید ترین و زیبا ترین عکس دختر و پسر عاشقانه در سال 2017

جدید ترین

ادامه مطلب  

دست های محبوبت را مُحکم بگیر و بخند  

 
اگر تهرانی هستی و امروز در خیابان های بارانی تهران نبودی اتفاق شگفت انگیزی را از دست داده ای . تهران است دیگر دیروز داشت خفه مان می کرد و مِه و ابرهایش توهم بود و همه دود .. امروز مِه و ابرش حقیقی بود و بارانش عشق .. باران آمدنی به دختری فکر می کردم که محبوبش او را به پیاده روی زیر باران دعوت کرده بود . دختر از شدت خوشحالی چشم هایش پُر از ذوق بود و راه نمی رفت ..می رقصید . پسر روز سختی را سپری کرده بود .پُر از سختی و سیاهی . اما از خوشحالی دختر خوشحال

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1